Adatvédelmyi nyilatkozatok:
- Adatvédelmi szabályzat
- Jegyzőkönyv Adatvédelmi Incidensről
- Törlési nyilatkozat
- Az érintett tájékoztatása


Általános szerződési feltételek

Szolgáltatás alanyai és tárgya:

A Sixpack Sofőrszolgálat Kft. (székhely: 1078 Bp. Marek József u.15.) díj ellenében sofőrszolgálati tevékenységet nyújt az azt megrendelő személy (továbbiakban: Megrendelő) részére, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint:
Szolgáltató - által alkalmazott vagy megbízott, illetve igénybe vett közreműködő - Sofőrje (továbbiakban: Sofőr) a Megrendelőt a Megrendelő tulajdonában vagy használatában levő személygépjárművével a Megrendelő által megadott címről a Megrendelő által megjelölt címre, illetve címekre fuvarozza. Szolgáltató a Megrendelővel való kapcsolat felvételekor tájékoztatja Megrendelőt a sofőr megérkezésének várható idejéről.
Jelen szerződés keretében Megrendelőnek minősül az a személy, aki saját maga részére a sofőrszolgáltatást megrendeli, vagy aki részére - megbízása alapján - a sofőrszolgálati tevékenységet harmadik személy Szolgáltatótól megrendelte.

Szolgáltatót a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a Szolgáltató honlapján (www.sixpacksoforszolgalat.hu) közzétett - teljesített szolgáltatásra vonatkozó - érvényes árkalkulátor szerinti díjazás illeti meg. A díj az ÁFÁ-t tartalmazza. Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, melyet minden esetben honlapján közzétesz.

A díjat Megrendelő a célállomásra érkezéskor, a számla (nyugta) ellenében – egyéb megállapodás hiányában - készpénzben köteles megfizetni a Sofőrnek. A Sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a Megrendelő részére.

Szerződés időtartama és megszűnése

Jelen szerződés a Megrendelő telefonos megkeresése alapján, szóbeli szerződéssel a szolgáltatás igénybevételére utaló magatartással jön létre. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat.
Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a Megrendelő részére történő, a fentiekben meghatározott szolgáltatás teljesítésével megszűnik.

A szerződés nem jöhet létre, az alábbi esetekben:
- a szolgáltatás teljesítése a hatályos jogszabályokba ütközne vagy ütközik (pl.: szállítható személyek száma),
- a szolgáltatás teljesítését elháríthatatlan körülmények akadályozzák (pl.: időjárás, útviszonyok)
- szolgáltatás teljesítése életet, testi épséget és egészséget, valamint környezetet, illetve vagyonbiztonságot sérthet vagy veszélyeztethet, (pl.: Megrendelő, vagy Megrendelő gépjárművében utazó egyéb személy fertőző beteg, súlyosan sérült vagy oly mértékben ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll, hogy szállítása, a a fenti veszélyhelyzetet idézheti elő vagy garázda magatartásával konfliktushelyzetet idézhet elő)


Felelősségvállalás

Szolgáltató felelősséggel tartozik a sofőrszolgálati tevékenység ellátása során a Sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a Sofőrnek felróható okból következett be. Ebben az esetben Szolgáltató köteles megfizetni a személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét. Amennyiben Megrendelő érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezik, Szolgáltató felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a Sofőrnek felróható okból bekövetkezett kárra legfeljebb 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeg erejéig. Amennyiben a bíztosító bármi okból megtagadja a kifizetést akkor 500.000 Ft-ig a szolgáltató vállalja a felelősséget. Ezen összeg feletti kár megtérítésére Szolgáltató nem kötelezhető.
Szolgáltató a káreseményt köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított két munkanapon belül bejelenteni a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) szerződést kezelő részlegének. A fenti kár kifizetésének feltétele a baleseti bejelentő és a baleseti jegyzőkönyv hiánytalan kitöltése, valamint - amennyiben a Sofőr a helyszínen felelősségét nem ismeri el -, a balesetre vonatkozó érvényes és jogerős rendőrségi határozat.

Szolgáltató felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a Sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárművében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárművében keletkezett kár megtérítése kizárólag Megrendelő gépjárműve kötelező biztosításának terhére történik.
Szolgáltató csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínén a Sofőrnek jelzi és egyben a Szolgáltató felé telefonon bejelenti.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a Sofőr hibájából következtek be. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben található tárgyakért.

A Megrendelő felelősséget vállal a személygépjármű műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért.


Vegyes rendelkezések

Szolgáltató a honlapján való közzététellel, telefonon történő tájékoztatással lehetővé teszi, hogy a jelen szerződés tartalmát Megrendelő megismerje. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével a jelen szerződést elfogadja.
Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény. rendelkezései az irányadóak.